cybertrucktesla.hu

Általános Szerződési FeltételekJelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (cybertrucktesla.hu,teslapilota.hu,elmenytesla.hu/,élménytesla.hu, pilóta.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: teslapilota.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: http://teslapilota.hu/aszf.pdf

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Brazil Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1014 Budapest, Országház utca 22. 1. em. 2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@teslapilota.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-703588

Adószáma: 12791022-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék

Telefonszáma:

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Dotroll Kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Tel.: +36 - 1 - 432 - 3232
Fax: +36 - 1 - 432 - 3231
E-mail: support@dotroll.com

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2019. augusztus 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Vásárlás, jelentkezés vezetésre

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/jelentkezésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megvásárolható szolgáltatások köre


A megjelenített szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Rendelés menete


Felhasználó kiválasztja a megfelelő csomagot, majd megadja a személyes adatait.

Felhasználó kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

Átutalással: Felhasználó a megrendelt szolgáltatás ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni.

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a szolgáltatás, tesztvezetés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (Simple) biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásnál, vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat.

Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés


A megrendelések feldolgozása folyamatos.

A teljesítés a foglalt időpontban történik.

Elállás joga


A jelen ÁSZF elfogadásával a fogyasztónak minősülő felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített felmondási jog a rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjára tekintettel nem illeti meg Önt, tekintettel arra, hogy egy tesztvezetésre irányuló szerződés esetében a szerződésben meghatározott teljesítési határnap vagy határidő van kikötve.

A felmondási jogról részletesebben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben lehet olvasni, mely hatályos állapotban itt érhető el.

Szavatosság


Hibás teljesítés


A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a weboldalt üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szavatossági igény esetén történő eljárás (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)


Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

Szolgáltató a weboldalon található szolgáltatáshoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

Cégünk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva . Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

az eljáró bíróságot;

a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Szerzői jogok


Miután a Járműpilota.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Járműpilota.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Járműpilota.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a Járműpilota.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Járműpilota.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A Járműpilota.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Adatvédelem


A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://teslapilota.hu/adatvedelem

Különös rendelkezések

Felhasználó kifogástalan műszaki állapotban veszi át a járművet, és azt az átvételkorival megegyező állapotban köteles visszaadni, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal, felszereléssel és tartozékkal és együtt, amellyel a jármű átadáskor rendelkezett. Szolgáltató a járművet oly módon adja át Felhasználó részére, hogy a járműhöz a Szolgáltató képviseletében eljáró instruktort (továbbiakban: Instruktor) biztosít, aki az Élményvezetése során, mint a Szolgáltató képviselője a járműben folyamatosan jelen van és akinek utasításait a Felhasználónak kötelessége betartani. Amennyiben a Felhasználó nem tartja be az Instruktor utasításait, akkor az Instruktor jogosult az Élményvezetés megszakítására. Az Élményvezetés Instruktor általi megszakítása esetén sem a szolgáltatási díj, sem annak része nem jár vissza Felhasználó, vagy amennyiben a szolgáltatás megrendelője más személy, akkor ezen személy részére.

Az Élményvezetés feltételeit, tehát annak idejét, a megtehető kilométer számát, a részvevő Felhasználók számát, a videó és fotókészítés lehetőségét a szolgáltatás megrendelésével annak megrendelője választja meg, amelynek a Szolgáltató által Felhasználó felé történő teljesítését az Instruktor felügyeli.

Az Élményvezetés megkezdése előtt az Instruktor a Felhasználó részére részletes oktatást tart a jármű tulajdonságairól, amelyet Felhasználó részletesen megismer. A jármű érvényes magyarországi forgalmi engedéllyel rendelkezik, annak vezetéséhez B kategóriás vezetői engedély és ennek megfelelő tapasztalat szükséges. Felhasználó a gépjármű részletes műszaki tulajdonságainak az Instruktor általi ismerését követően nyilatkozik, hogy rendelkezik mindazon vezetői tapasztalattal és B kategóriás gépjárműre vonatkozó érvényes vezetői engedéllyel, amely a jármű jogszabályoknak megfelelő közúti forgalomban történő vezetésére feljogosítja.

Felhasználó az érvényes gépjárművezetői engedélyét az Instruktornak bemutatja.

Az Élményvezetés során Szolgáltató jogosult arról audiovizuális felvételt (kép és/vagy hang) készíteni, amit Szolgáltató minden korlátozás nélkül használhat fel reklám- és marketing tevékenységéhez, valamint bizonyítékként káresemények tényállásának tisztázása során.

Felhasználó köteles a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban KRESZ) valamennyi szabályát betartani a Gépjármű vezetése során. A jármű vezetése során a KRESZ szabályok megszegésének Instruktor által történ felismerése esetén, az Instruktor jogosult és egyben köteles az élményvezetést megszakítani. Felhasználó vállalja, hogy a Felhasználó általi KRESZ szabályok megszegésének jogkövetkezményeit Felhasználó a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben foglaltak szerint megtéríti.

Felhasználó köteles a járművet a kellő gondossággal vezetni, használni, kezelni és megóvni. Felhasználó köteles a birtokában és használatában álló járművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a sérüléssel, megrongálódással, lopással szemben, valamint azt az Élményvezetés befejezését követően szabályos leparkolást követően az Instruktor részére átadni. A jelen pontban meghatározottak be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Felhasználó a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik.

Felhasználó a Nyilatkozat megnevezésű okirat aláírásával igazolja, hogy a jármű a 14.2. pontban meghatározott állapotban került a részére átadásra. A gépjármű állapotáért Felhasználó mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt az Instruktor vagy a Szolgáltató képviseletében eljárni jogosult más személy át nem vette.

A gépjárműnek a Felhasználónak az Élményvezetés alatti felróható magatartása miatt bekövetkező meghibásodásáért a Felhasználó minden esetben felel

A járművett tilos használni:

• az Instruktornak a használat abbahagyására szóló utasítását követően, vagy előzetes engedélye nélkül,

• műszaki hiba esetén,

• tudatzavar, alkohol, kábítószer, altatószer, hallucinogén szer vagy más anyag – mely befolyásolhatja a reakcióképességet, ill. az öntudatot – befolyása alatti vezetésre, illetve tilos ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,

• nem szabályozott autósport rendezvényeken való versenyzésre.

A jármű által a közúti forgalomban vagy azon kívül az Élményvezetés alatt okozott valamennyi kárér a Felhasználó a felelős. Az Instruktor jelenléte nem jelenti az ÁSZF-ben a Felhasználó felelősségének akár részben, akár egészben történő Szolgáltatói átvállalását, a Felhasználó felelősségének áthárítását a Szolgáltató és az Instruktor felé felek az ilyen esetre kizárják.

Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy Szolgáltató jogosult Felhasználó esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási és szabálysértési bírságokat Felhasználóval szemben érvényesíteni az Élményvezetést követően is, Felhasználó ezen díjak és bírságok megfizetését vállalja, valamint vállalja azt, hogy a Szolgáltatóval szemben indított az Élményvezetés időszakához kapcsolódó bármely perbe a Szolgáltató pernyertességének előmozdítása céljából perbe lép.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatait Szolgáltató a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére átadja.

Felhasználó felróható magatartásának következményeként köteles megtéríteni Szolgáltatónak a következő díjakat, felmerült kiadásokat és károkat:

– a járműben az Élményvezetés során keletkezett valamennyi olyan kárt, amelynek megtérítéséért más személyt kötelezni nem lehet, vagy amely kárt biztosítási, vagy más szerződés alapján más megfizetni nem tartozik a Szolgáltató részére,

– azt a kárt, amely azzal éri Szolgáltatót, hogy a járművet tartósan vagy átmenetileg nem hasznosíthatja (kieső napok ellenértéke).

Az Élményvezetés útvonalát minden esetben az Instruktor határozza meg, arról még a közlekedési szabályok betartásával sem térhet el a Felhasználó. Az Instruktor folyamatos információkkal és utasításokkal látja el Felhasználót az élményvezetés alatt, azonban a jármű vezetéséért és valamennyi ezzel okozott kárért Felhasználó a felelős.

Felhasználó lemond arról, hogy az Élményvezetés lezárását követően a távollétében tartott állapotfelmérést és annak megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, az élményvezetés alatt keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége a jelen ÁSZF szerint fennáll, melyet Szolgáltató jogosult Felhasználóvel szemben érvényesíteni az Élményvezetést követően is.

Az Élményvezetést követően, ha a Felhasználó a gépjárművet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Szolgáltató vagy a képviseletében eljáró személy jogosult a járművet Felhasználótól visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve.

Felhasználó az élményvezetés alatt történt személyi sérüléssel és anyagi kárral járó baleset alkalmával:

– köteles a rendőrség intézkedését kérni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) az Instruktor vagy a Szolgáltató részére átadni,

– köteles 24 órán belül jelenteni a gépjárművel kapcsolatos minden eseményt a Szolgáltató részére,

– köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, a Szolgáltató/Felhasználó neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép),

– Felhasználónak nincs megegyezési joga, Szolgáltató sérelmére vagy képviseletében semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet,

– köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a gépjármű-biztosítási kárbejelentőt, és azt az Instruktornak átadni.

Műszaki meghibásodás vagy baleset esetén Felhasználó köteles a járművet az Instruktor részére átadni. Műszaki meghibásodás esetén a járműnek az Instruktor részére történő átadásának elmulasztása esetén a teljes javítás költsége Felhasználót terheli. A gépjármű sérüléséből vagy műszaki hibájából eredő késedelmek költségeiért vagy az ezzel Felhasználónak okozott közvetett vagy következményes károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató és a képviseletében eljáró személyek semmilyen módon nem felelősek Felhasználó által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, és azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

A járműre Szolgáltató a magyar jogszabályoknak megfelelő kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és CASCO biztosítással rendelkezik. A biztosító térítésének hiányában – függetlenül a biztosítási ügyintézés, illetve a térítés elmaradásának okától – Felhasználó kártérítés címén köteles megfizetni a JÁRMŰ Élményvezetés ideje alatti Felhasználónak felróható sérülésének és a kijavítás miatti értékcsökkenésének ellenértékét.

A CASCO önrészre 2 millió Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen összeg fizetése őt terheli, esetleges károkozás esetén.

Felhasználó felróhatósága esetén a teljes, akár a jármű értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:

– a gépjármű mindazon károsodásáért, mely az Élményvezetés időtartalma alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény,

– Felhasználó minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.

Speciális jogosítvánnyal rendelkező sofőrök (pl. művégtag) az élményvezetésen csak utasként tudnak részt venni.

Budapest, 2020. január 07.